Fotografija zaglavlja
Klaster proizvođača auto dijelova je dobrovoljna neprofitna stručna udruga hrvatskih proizvođača dijelova pribora i opreme za automobilsku industriju.

Organizacijska shema

Organizacijska shema

Upravljačka tijela

Skupštinu čine članice klastera koje imaju pravo glasa prema modelu koji je ugrađen u Statut.

Upravni odbor ima pet članova od kojih je jedan Predsjednik. Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Klastera. Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Direktor AD Klastera zastupa Klaster i provodi politiku koju su utvrdili Skupština i Upravni odbor. Za svoj rad odgovara Upravnom odboru.